Juhtimine

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse eest vastutab juhatus, mille liikmed valib nõukogu. Ettevõtte juhatusse kuuluvad:

Ivar Värk

ivar

Tugiteenuste valdkonna juht, Juhatuse esimees (LinkedIn link)

Jaanus Jakimenko

jaanus

Tehnika- ja äriarendusvaldkonna juht, juhatuse liige (LinkedIn link)

Üllar Salumäe

üllar

Lennuliiklusekorraldamise valdkonna juht, juhatuse liige (LinkedIn link)

Meelis Kruusmann

meelis

Finantsjuht, juhatuse liige (LinkedIn link)

Nõukogu

Nõukogu ülesanne on jälgida ettevõtte strateegilisi eesmärke ja äriplaani ning juhatuse tegutsemist nende elluviimiseks. Nõukogu annab juhatusele korraldusi ettevõtte sisekontrollisüsteemi tagamiseks ja nõusolekuid igapäevase majandustegevuse raamest väljuvateks tehinguteks.

Nõukogu koosseisu kuuluvad

Kuldar Väärsi, Nõukogu esimees 
Nõukogu koosseis: Andres Uusma, Sven Kirsipuu, Riina Varts

Lennuliiklusteeninduse ASi ainuaktsionäri otsuse alusel on ühe kuu tasu nõukogu esimehel 1000 eurot ja nõukogu liikmel 500 eurot.

Üldkoosoleku otsused

2021. aasta
2020. aasta
2019. aasta
2018. aasta
2017. aasta

Ainuaktsionäri otsused

2021. aasta

Auditikomitee

Ettevõttes on mitmetasandiline kontrollisüsteem. Lisaks seaduses ettenähtud majandusaasta aruande kontrollimisele ja kinnitamisele on meil ka sisekontrollisüsteem. Vastavalt audiitortegevuse seadusele on moodustatud auditikomitee, mis tegutseb nõukogu poolt kinnitatud auditikomitee töökorra alusel. 

Auditikomitee koosseisu kuulvad

Sven Kirsipuu, Auditikomitee esimees
Auditikomitee koosseis: Andres Uusma, Taivo Linnamägi. 

Auditikomitee esimehe tasu koosoleku toimumise kuu eest on 187,50 eurot  ja liikmetel 125 eurot.
Auditikomitee ettepanekul kinnitab nõukogu igaks aastaks siseauditi kava. Siseauditite tulemusest ja parendusettepanekutest raporteeritakse auditikomiteele.

Ettevõtte 2021. majandusaasta  välisaudiitoriks on PricewaterhouseCoopers Eesti.